41-51-E/01 Zemědělské práce

Zemědělské práce - Farmářské práce

ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE - FARMÁŘSKÉ PRÁCE

Obor je podporovaný Středočeským krajem – stipendijní program

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru: 41-51-E/01

ŠVP: Zemědělské práce – farmářské práce
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Zakončení studia: závěrečná zkouška

Délka studia: 3 roky
Přijímací zkouška: ne

Počet přijímaných žáků: 14

Možnost stipendia: Žákům je poskytována podpora z rozpočtu Středočeského kraje:

  1. ročník 300 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč,
  2. ročník 400 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč,
  3. ročník 500 Kč, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč,

Řidičský průkaz: zdarma traktor, nákladní automobil, za příplatek osobní automobil

 

Tento obor je určený pro absolventy speciálních škol. Žáci se během studia připravují pro práce spojené s provozem zemědělské farmy, a to v rostlinné i živočišné oblasti a pro práce s mechanizačními prostředky. Učí se rozumět hospodářským zvířatům i rostlinám tak, aby v zemědělské produkci dosáhli co nejlepších výnosů. Žáci se seznamují se zemědělskou technikou, učí se nejen obsluhovat, ale také seřizovat a opravovat stroje, traktory a další mechanizační prostředky používané v zemědělství a dopravě. Odborný výcvik žáci konají v zařízeních školy a na jejích pozemcích.

Odborná složka výuky se opírá o předměty Pěstování rostlin, Chov zvířat, Ekologie, Stroje a zařízení, Motorová vozidla. Odborný výcvik probíhá nejen na odborném pracovišti školy, ale také v zemědělských zařízeních mimo školu. V případě zájmu mohou žáci absolvovat kurz svařování v ochranné atmosféře.

Absolventi oboru Zemědělské práce nacházejí uplatnění jako pracovníci v zemědělských podnicích, vykonávají činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňují se při obsluze a údržbě zemědělské techniky nejen v oblasti zemědělské výroby, ale také v oblasti služeb a dopravy.

Projekt podporují: