41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Lesní mechanizátor

Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, volit a používat vhodné materiály pro lesní výrobu, používat vhodné technologické postupy výroby v souladu se zásadami zabezpečení udržitelného rozvoje lesa jako součásti přírodního prostředí, seřizovat, obsluhovat a provádět běžnou údržbu a jednoduché opravy strojů a zařízení, pěstovat sadební materiál, zajišťovat s využitím lesnických strojů a zařízení obnovu, výchovu a ochranu lesa, těžit a dopravovat dřevo a provádět sortimentaci surového dříví, případně i další zpracování vytěžené hmoty. Naučí se také řídit traktory a využívat je v pěstitelských a těžebních technologiích.

Náplň a charakteristika oboru

  • těžba dřeva, lesní mechanizace výroby, jednoduché opravy strojů a zařízení pro těžbu dřeva a obnovu lesa
  • od prvního ročníku praktické vyučování každý druhý týden
  • řidičské oprávnění skupiny T ZDARMA
  • osvědčení na práci s motorovou pilou, hydraulickou rukou, křovinořezem a soustřeďování dříví kolovými traktory

Uplatnění absolventa

  •  lesní mechanizátor nebo kvalifikovaný pracovník v komplexní lesní výrobě a v navazujících činnostech, tj. především při výrobě reprodukčního materiálu a na manipulačních skladech
  • pracovník v oblasti opravárenské a servisní problematiky týkající se lesní techniky, při péči o komunální zeleň, o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany a o zeleň podél komunikací nebo v závodech primárního zpracování dřevní hmoty
  • možnost dalšího studia (nástavbové maturitní studium)
Projekt podporují: